Ochrana osobních údajů

Základní informace o podmínkách zpracování osobních údajů

I.       Správce osobních údajů
1. Jsme společnost PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2. 674 01 Třebíč, IČO 46981730, zapsaná pod spis. zn. C 8224 u Krajského soudu v Brně a jako správce („správce“) zpracováváme Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”). Náš e-shop je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů společnost PUMAX, spol. s r.o. jako správce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na http://oou.cloud/katalog/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu správce a jednotlivých účelů zpracování.
 
2. Naše kontaktní údaje jsou:
adresa:             PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, 674 01 Třebíč
email:               info@moose.eu
telefon:            +420 602 509 947

II.      Zpracovávané osobní údaje
1. Zpracováváme všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s objednávkou zboží a služeb, zejména 1) jméno a příjmení, 2) adresa bydliště, 3) identifikační číslo, 4) daňové identifikační číslo, 5) adresa elektronické pošty, 6) telefonní číslo
 Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i neautomatizovaně v elektronické nebo v tištěné podobě, a to v rozsahu potřebném pro splnění smlouvy.
2. Můžeme zpracovávat osobní údaje, které získáme jinak než od vás. Jestliže nám někdo předá vaše osobní údaje nám, má povinnost předem vás o tom informovat.
3. Můžeme zpracovávat osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom tuto osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
4. Při návštěvě naší webové stránky z počítače, telefonu, tabletu či jiného zařízení o vás můžeme automaticky shromažďovat informace jako jsou např. vaše IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, váš internetový prohlížeč, operační systém, jazyk a poloha vašeho přístroje. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, zejména o navštívených stránkách a zobrazeném zboží.
5. Můžeme automaticky zpracovávat cookies obsahující informace o vaší návštěvě webové stránky.

III.     Důvod zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 1. Prodej a doručení zboží, abychom řádně odbavili a doručili vaši objednávku zboží.
 2. Zákaznická podpora, je-li k vyřešení vaší žádosti nebo dotazu potřeba zpracovávat vaše osobní údaje.
 3. Uživatelský účet, jehož funkce vyžaduje zpracování vašich osobních údajů.
 4. Marketingové aktivity, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
 5. Optimalizace naších služeb, zejména nabídky relevantního zboží za použití historie vašich objednávek a chování na webu.
 6. Zákaznická hodnocení zboží a služeb.
 7. Uplatnění našich práv a oprávněných nároků vůči vám nebo vůči třetím osobám a pro potřeby kontroly prováděné ze strany orgánů veřejné moci.

IV.     Právní podklad pro zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních podkladů:

 1. Uzavření a plnění smlouvy ohledně koupě a doručení vámi zakoupeného zboží; pro tento účel zpracováváme zejména osobní údaje fakturační, doručovací a kontaktní sloužící k vyřízení vaší objednávky a výkonu našich práv a povinností z uzavřené smlouvy.
 2. Naše oprávněné zájmy na poskytnutí vám relevantní nabídky zboží; pro tento účel zpracováváme zejména osobní údaje shromažďované při návštěvě webové stránky včetně cookies.
 3. Pro provádění přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) zpracováváme vaše osobní údaje, zejména údaje kontaktní, na základě vámi uděleného souhlasu. Jste-li však naším zákazníkem (tzn. došlo-li z vaší strany k objednávce zboží), můžeme vám zasílat obchodní sdělení a newslettery i bez vašeho souhlasu, ledaže tuto marketingovou komunikaci z naší strany zakážete.

V.      Předávání osobních údajů třetím subjektům
V následujících případech jako správce předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 1. Doručení zboží, které pro nás uskladňuje náš smluvní partner. Osobní údaje předané partnerovi zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, kontaktní tel. číslo, a případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit; smluvní partner poté uvedené osobní údaje může předat dopravci, který bude zboží doručovat. Smluvní partner a dopravce jsou povinni předané osobní údaje použít výlučně pro účely vyskladnění a doručení zboží a poté je nevratně smazat.
 2. Zasílání obchodních sdělení a newsletterů, pověříme-li jejich zasíláním smluvního partnera. Osobní údaje předané partnerovi zahrnují především e-mail nebo telefonní číslo. Partner je vázán mlčenlivostí a nesmí vaše osobní údaje použít k jinému účelu.
 3. Vymáhání našich práv a plnění naší zákonné povinnosti. V případně vymáhání našich práv vůči vám mohou být vaše osobní údaje předány našemu právnímu zástupci a příslušným orgánům veřejné moci, zejména soudu. Ukládá-li to zákon, jsme povinnosti vaše osobní údaje sdělit příslušnému orgánu veřejné moci na jeho výzvu.
 4. Vedení našeho účetnictví, pověříme-li jeho vedením smluvního partnera, za účelem zaúčtování daňových dokladů souvisejících s prodejem a doručením vašeho zboží. Partner je vázán mlčenlivostí a nesmí vaše osobní údaje použít k jinému účelu.
 5. Technická správa e-shopu a souvisejících služeb, pověříme-li jejich prováděním smluvního partnera, za účelem řádné funkčnosti softwarových systémů obsahující vaše osobní údaje. Partner je vázán mlčenlivostí a nesmí vaše osobní údaje použít k jinému účelu.

VI.     Doba zpracovávání osobních údajů
1. Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi ohledně koupě a doručení objednaného zboží a 1 rok po uplynutí záruční lhůty na zakoupené zboží.
2. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému jste udělili souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let, nebo do doby odvolání takového souhlasu. Pokud se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich zasíláním.
3. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy ohledně koupě a doručení objednaného zboží a pro splnění všech našich povinností ze smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu jsme oprávněni zpracovávat i bez vašeho souhlasu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. u daňových dokladů nejméně 10 let).
4. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme po celou dobu existence tohoto účtu a dále 3 roky po jeho zrušení.
5. Po uplynutí příslušné doby zpracovávání jsou vaše osobní údaje nevratně smazány.

VII.    Zabezpečení osobních údajů
Průběžně s ohledem na aktuální stav technologií přijímáme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů našich v datových úložištích a úložištích údajů v listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby a jejich přístup je kontrolován.

VIII.   Vaše práva ohledně osobních údajů
1. Ohledně vašich osobních údajů máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje dle čl. 16 GDPR, právo požadovat omezení jejich zpracování dle čl. 18 GDPR, jestliže namítáte nepřesnost, nepotřebnost nebo protiprávnost jejich zpracovávání, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR, právo na přístup k vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo požadovat zaslání přehledu vašich osobních údajů dle čl. 20 GDPR, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme čl. 17 GDPR.
2. Máte právo na přístup k následujícím informacím týkajících se vašich osobních údajů: a) účely zpracování, b) kategorie údajů, c) příjemci vašich osobních údajů, d) plánována doba zpracování, e) práva na opravu nebo výmaz vašich údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, f) o zdroji osobních údajů.
3. Máte právo žádat výmaz vašich osobních údajů, jestliže a) již nejsou potřebné pro účel jejich zpracování, b) odvolali jste váš souhlas s jejich zpracováním a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování, c) vznesli jste důvodnou námitku, že váš zájem převažuje na naším oprávněným zájmem na jejich zpracování, d) jsou zpracovány protiprávně, e) je dána povinnost jejich výmazu právním předpisem, f) jedná se o osobní údaje osob mladších 16 let. Osobní údaje nebudou vymazány, jestliže osobní údaje jsou potřebné pro uplatnění a výkon našich právní nároků vůči vám. Osobní údaje nebudou vymazány z dokumentů, povinnost k jejichž uchovávání po stanovenou dobu plyne z právního předpisu, jako např. archivace účetních dokladů.
4. Vaše práva ohledně vašich osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@moose.eu nebo písemně na adresu sídla společnosti PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, 674 01 Třebíč.
5. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
 
IX.     Závěrečná ustanovení
1. Zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři při odeslání objednávky potvrzujete, že jste seznámen(a) s těmito podmínkami ochrany osobních údajů, že je v celém rozsahu přijímáte a výslovně udělujete souhlas se zpracováním všech vašich osobních údajů, které nám sdělíte, zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a datum narození, pro účely plnění smlouvy a vedení uživatelského účtu. Nezvolíte-li v objednávkovém formuláři jinou možnost, udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů také pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a newsletterů na vámi udanou e-mailovou adresu.
2. Jsme oprávněni tyto podmínky kdykoliv změnit formou jejich zveřejnění na našich internetových stránkách.


 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023.